web-1.png
4
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
http://www.tkc.go.th
4
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
http://www.ecitizen.go.th/
4
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกจังหวัด
http://www.thaitambol.net/province/default.asp
4
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
http://phonebook.tot.co.th/
4
สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง
http://www.yellowpages.co.th
4
พยากรณ์อากาศ
http://www.thaimet.tmd.go.th
4
ตรวจสอบราคาน้ำมัน
http://www.eppo.go.th/retail_prices.html
4
ตรวจสอบสภาพการจราจร (สวพ.91)
http://www.trafficbkk.com
4
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
http://www.gprocurement.go.th
4
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของราชการ
http://www.bnc.co.th
4
ยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต
http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php
4
จดทะเบียนธุรกิจ
http://www.dbd.go.th/thai/register/stat.phtml
4
แผนที่โลก
http://www.sale2thai.com/mapworld/index.php
4
แผนที่ประเทศไทย
http://www.athailand.com
4
แผนที่กรุงเทพฯ
http://www.bma.go.th/map2/index.html
4
สร้างสรรค์ความรู้ไอที
http://www3.nectec.or.th/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=140
4
ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส
http://thaicert.nectec.or.th
4
ข้อมูลด้านงานส่งเสริมการเกษตร
http://www.yupparaj.ac.th/department/agriculture/link.htm
4
บทความทางด้านการเกษตร
http://www.chonnabot.com
4
ข่าวสารทางการเกษตรเสนอเนื้อหา และวิชาชีพ
http://www.centerthai.com
4
สาระน่ารู้ภูมิปัญญาไทย เช่น การนวดแผนโบราณ
http://www.thaipun.com
4
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย
http://www.thaiherbinfo.com
4
แหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม
http://www.thaiindustrial.com
4
ข้อมูลสนเทศในสาขามนุษยวิทยา
http://www.sac.or.th
4
ไทยตำบล ดอท เน็ต
http://www.thaitambol.net
external image web-3.png
4
สายด่วนของรัฐบาล 1111
http://www.1111.go.th/
4
แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนกับตำรวจ
http://www.police.go.th/complaint.htm
4
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
http://www.mahadthai.com/html/index.html
4
กรุงเทพมหานคร
http://www.mahadthai.com/html/index.htmlexternal image web-4.png
4
สามารถสืบค้นข้อมูลทุกประเภททั่วโลก
http://www.yahoo.com
4
เพียงเลือกคำที่ใช้สำหรับค้นหาให้ตรงกับความต้องการ
http://www.google.com
4
มากที่สุด
http://www.geocities.comexternal image web-5.png
4
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
4
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ - อังกฤษ
http://www.onelook.com
4
พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ - ไทย
http://lexitron.nectec.or.th/index.php
external image web-6.png
4
อังกฤษ
http://www.cabinetoffice.gov.uk/index.asp
4
ฝรั่งเศส
http://www.premier-ministre.gouv.fr/en/
4
แคนาดา
http://pm.go.ca/eng/default.asp
4
มาเลเซีย
http://www.pmo.gov.my/website/webdb.nsf/
4
นิวซีแลนด์
http://www.primeminister.govt.nz
4
เดนมาร์ก
http://www.stm.dk
4
สิงคโปร์
http://www.pmo.gov.sg
4
ญี่ปุ่น
http://www.cao.go.jp/index-e.html
4
ออสเตรเลีย
http://www.pmc.gov.au

external image web-7.png
4
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
http://www.dopa.go.th/law/laws.htm
4
กฎหมายไทย
http://www.kodmhai.com
4
กฎหมายมหาชนไทย
http://www.pub-law.net/source/source_cons_f.html
4
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
http://www.krisdika.go.th
4
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
http://www.pub-law.net/library/act_info.htmlexternal image web-8.png
4
สสวท.
http://www.ipst.ac.th/library/index.asp
4
เอแบค
http://library.au.ac.th/
4
(อื่น ๆ)
http://www.school.net.th/library/new/
4
Home page ที่หน้าสนใจสำหรับชาวห้องสมุด
http://www.pantip.com/cfe/library/link/
4
ห้องสมุดออนไลน์
http://www.jananet.com/directory/References/Library_online/external image web-9.png
4
จุฬาภรณ์
http://www.cri.or.th/cri/
4
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
http://www.info.tdri.or.th
4
สวทช.
http://www.nstda.or.th
4
BIOTEC
http://www.biotec.or.th
4
NECTEC
http://www.nectec.or.th
4
MTEC
http://www.mtec.or.th
4
NANOTEC
http://www.nanotec.or.th
external image web-10.png
4
ธรรมะไทย
http://www.dhammathai.org
4
พระไตรปิฎก ออน์ไลน์
http://hello.to/tipitaka
4
มุสลิมไทยไซเบอร์เน็ท
http://www.muslimthai.com
4
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
http://www.thaiislamiccenter.com
4
สมาคมพระคลิสตธรรมไทย
http://www.thaibible.or.th
4
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย
http://www.thai4thai.com
4
มหรสพไทย
http://www.anurakthai.com

external image web-11.png
พรรคการเมืองใหม่
พรรคไทยสร้างสรรค์
พรรคเพื่อฟ้าดิน
พรรคกสิกรไทย
พรรคไทยรวมพลัง
พรรคเพื่อไทย
พรรคกิจสังคม
พรรคธรรมาภิบาลสังคม
พรรคเพื่อธรรม
พรรคขัตติยะธรรม
พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย
พรรคเพื่อนเกษตรกรไทย
พรรคความหวังใหม่
พรรคบำรุงเมือง
พรรคภูมิใจไทย
พรรคุ้มเกล้าไทย
พรรคประชากรไทย
พรรคมาตุภูมิ
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
พรรคประชาชนชาวไทย
พรรคมหาชน
พรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคประชาธรรม
พรรคมหารัฐพัฒนา
พรรคชาติสามัคคี
พรรคประชาธิปัตย์
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
พรรคชาวนาไทย
พรรคประชาธิปไตยใหม่
พรรครักประเทศไทย
พรรคชีวิตที่ดีกว่า
พรรคประชาราช
พรรครักแผ่นดิน
พรรคดำรงไทย
พรรคประชาสันติ
พรรครักษ์สันติ
พรรคแทนคุณแผ่นดิน
พรรคพลังชล
พรรคสยาม
พรรคไทเป็นไท
พรรคพลังคนกีฬา
พรรคเสรีนิยม
พรรคไทยเป็นสุข
พรรคพลังพัฒนา
พรรคอนาคตไทย
พรรคไทยทันทุน
พรรคพลังมวลชน
พรรคอารยธรรม
พรรคไทยพอเพียง
พรรคพลังสังคมไทย
พรรคอาสามาตุภูมิ
พรรคไทยเข้มแข็ง
พรรคพลานุภาพ

พรรคไทยเพื่อไทย
พรรคเพื่อแผ่นดิน

external image web-12.png
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารเอเชีย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลาม
external image web-13.png
องค์การกองทุนระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการชำระหนี้
องค์การการค้าโลก
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
บริการมาตรฐานนักลงทุน
การบริการตลาดที่เกี่ยวกับระบบ
แผนกเศรษฐศาสตร์ในโลกสมาคมและศูนย์กลางการวิจัย
การประชุมสหประชาชาติด้านการค้าและพัฒนา
องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
external image web-14.png
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา เจเอฟ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เบอร์ดีน จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บีโอเอ แอสเซท แมเนจเมนท์
external image web-15.png
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
แนวหน้า
ผู้จัดการ
สยามธุรกิจ
Bangkok Post
คม ชัด ลึก
ประชาชาติธุรกิจ
The Nation
บ้านเมือง
อ.ส.ม.ท
thaipost
เส้นทางเศรษฐกิจ
ยูบีซี
CNN
โพสต์ทูเดย์
กระแสหุ้น
INN
สยามรัฐ
เทลคอม เจอร์นัล
สถานีโทรทัศน์ชอง7
สถานีโทรทัศน์ของ5
สถานีโทรทัศน์ช่อง3
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
สถานีโทรทัศน์ช่อง11
สถานีโทรทัศน์ชอง9