78711mickey_mouse.jpg

ยินดีต้อนรับ Krusivat Wikispaces


โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์)


สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์รายวิชา การจัดการฐานข้อมูลรายวิชา ภาษาซี (อัลกอริทึม)รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Prodesktop)