รายวิชา กราฟฟิก
เลขที่
ชื่อ - นามสกุล
งานที่ 1
งานที่ 2
งานที่ 3
งานที่ 4
งานที่ 5
1
นายธนัชชา จันทรโชติวงศ์

2
นายการุณ ชุนเกษา

3
นายไกรวิทย์ ขำวิไล

kaiwit2-4.jpg4
นายจักรพันธ์ คุ้มภัย

Jakkapan2-4.jpg5
นายชนุตร์ ตุลกิจ

chnaut.jpg6
นายณรงค์พร แก้วมาก

7
นายทรงพล วันสาตร์

8
นายนราวิชญ์ ปานยิ้ม

 6.4.jpg9
นายอภิวิชญ์ ยังภู่

10
นายปรเมษฐ์ คันธพฤกษ์

Poramet 4-2.jpg11
นายประสิทธิ์ ปลั่งสำราญ

12
นายพงษกร กูลเกตุ

Pongsagorn4-2.jpg13
นายพีรพัฒน์ ชนประชา

14
นายวรายุทธ นักคุ่ย

15
นายวัลลพ ฉายลิ้ม

16
นายสิทธิชัย อู่ขลิบ

17
นายเอกมงคล ตึกเพ็ชร

Untitled-1.jpg18
นายศักดิ์สิทธิ์ โพธารากุล

Untitled-1.jpg19
นายกำพล พลาศูนย์

kampon1..jpg20
นายธีรศักดิ์ สุขโข

yotsakorn.jpg21
นางสาวมาลินี เปรมพุ่ม

1 มาลินี.jpg22
นางสาวศิริลักษณ์ คำดี

sirilak2-4.jpg23
นางสาวจรรยา จันทร์ลอยนภา

.jpg24
นางสาวจันทิมา พ่วงเกียน

Untitled-1.jpg25
นางสาวจิราภรณ์ ซิ่วน้อย

.jpg26
นางสาวจุฑามาศ จอกลอย

Untitled-1.jpg27
นางสาวเรวดี สิทธิโยธี

rawadee.jpg28
นางสาวสกาวรัศมิ์ แย้มกลิ่น

 ( งานคอม2 ).jpg29
นางสาวอทิตยา ฉิมอ่อง

.jpg30
นางสาวสุนิสา เดชสาร

sunisa121.jpg