รายชื่อเว็บไซด์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เลขที่
ชื่อ - นามสกุล
เว็บไซด์
banner
คะแนน
1
นายจิรพงษ์ ก้อนโต
้้http://jirapong-bangpae.wikispaces.com
banner jirapong-1.jpg
70
2
นายจิรายุทธ ดวงรัชนีกุล
http://jirayut-bangpae.wikispaces.com
banner-jirayut-6.1.jpg
70
3
นายณัฐวุฒิ สุขกุมภาพันธ์
http://nattawut-bangpae.wikispaces.com
nattawut3.6.1.jpg
75
4
นายภีมวัจน์ วรรณทวี
http://pemmavat-bangpae.wikispaces.com
boom.jpg
70
5
นายมนตรี แข็งขัน
http://montri-bangpae.wikispaces.com
10613857_646876152077607_268536501_n.jpg

6
นาย ยุทธภูมิ เอี่ยมภูมิ
http://yuttaphoom-bangbae.wikispaces.com
banner-yuttaphoom6-1.jpg
81
7
นายวรรณชัย ปานเปลี่ยน
http://wannachai-bangpae.wikispaces.com
10631910_592087300900119_1289843854_o.jpg
71
8
นายวัชรพงศ์ เมืองจันทร์
http://watcharapong-bangpae.wikispaces.com
watcharapong6-1.jpg
82
9
นายวัชระ บุญเคลือบ
http://watchara-bangpae.wikispaces.com
WATCHARA.jpg
80
10
นายวีรศักดิ์ ขำมณี
http://weerasak-bangpae.wikispaces.com
10612182_714398268629893_359285183_o.jpg
80
11
นาย วุฒิชัย เทพนิมิตร
http;//wuttichai-bangpae.wikispaces.com
wuttichai6-1.jpg
75
12
นายศุภกร อ่อนศรี
http://supakon-bangpae.wikispaces.com
BANNER-SUPAKON6-1 o0oo.jpg
77
13
นายศุภชัย ศรีพรรณา
http://suppachai-bangpae.wikispaces.com
bannerSuppachai-1.jpg
81
14
นาย อธิเบศร์ มาตโห้
http://atibet-bangpae.wikispaces.com
atibet6-1.jpg
75
15
นายอุเทน จำปาศรี
http://uten-bangpae.wikispaces.com
banner uten6-1.jpg
82
16
นางสาวขวัญนรินทร์ ยิ่งโกมล
http://khwannarin-bangpae.wikispaces.com
banner-khwannarin6.jpg
80
17
นางสาวฉัตรชนก คำสุข
http://chatchanok-bangpae.wikispaces.com
banner chatchanok6-1.jpg
85
18
นางสาวชไมพร แก้วชัง
http://chamaiporn-bangpae.wikispaces.com
BANNER CHAMAIPORN6-1.jpg
84
19
นางสาวนิภาพร สังข์แก้ว
http://nipaporn-bangpae.wikispaces.com
bannerNipaporn6-1.jpg
86
20
นางสาวปรีญา ฉายลิ้ม
http://preeya1-bangpae.wikispaces.com
banner6-1.jpg
80
21
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญชู
http://ratanapron-bangpae.wikispaces.com
Untitled- n.jpg
80
22
นางสาววนิดา ติดยงค์
http://wanida-bangpae.wikispaces.com
BANNER WANIDA6-1.jpg
83
23
นางสาวศิรประภา ไชยกาล
http://siraprapha-bangpae.wikispaces.com
10592228_643748822399624_2021399947_n.jpg
83
24
นางสาวสิตานัน ตัณฑ์เจริญรัตน์
http://sitanan-bangpae.wikispaces.com
1si.jpg
25
นางสาวสิริกาญจน์ เสริมศรี
http://sirikan-bangpae.wikispaces.com
sirikan-bangpae.jpg
77
26
นางสาวสิริรัตน์ เงินงาม
http://sirirat-bangpae.wikispaces.com
10602301_592087797566736_126250363_o.jpg
78
27
นางสาวสุกิจกัญญาณี คล้ำฉาย
http://sukitkanyanee-bangpae.wikispaces.com
Banner sukitkanyanee 6-1.jpg
83
28
นางสาวสุพรรษา แคน้อย
http://supansa-bangpae.wikispaces.com
Untitled-1.jpg
77
29
นางสาวสุภาพร จันทร์เกิด
http://supaporn-bangpae.wikispaces.com
Untitled-33.jpg
73
30
นางสาวอภัสรา บัวพึ่ง
http://apatsara01-bangpae.wikispaces.com
Untitled-8.jpg
80
31
นางสาวอัจฉรา แก้วยิ้ม
้้http://aujchara-bangpae.wikispaces.com
banner Aujchara-1.jpg
82
32
นางสาวอาทิติพร พึ่งผัน
http://artitiporn-bangpae.wikispaces.com
banner Artitiporn-1.jpg
85
33
นางสาวกัลยารัตน์ เพ็งลอย
http://kanyarat-bangpae.wikispaces.com
kanyarat6-1.jpg
82
34
นางสาวนิภาวรรณ จิตต์หาญ
http://niparwon-bangpae.wikispaces.com
BANNER-niparwon-1.jpg
86
35
นางสาวจุฑามาศ เย็นเอี่ยม
http://jutamat-bangpae.wikispaces.com
jutamat6-1.jpg
75
36
นางสาวยุพารัตน์ อินทรีสังวร
http://yuparat-bangpae.wikispaces.com
banner yuparat-1.jpg
75
37
นางสาวปวีณา นักคุ่ย
http://paweena-bangpae.wikispaces.com
banner.paweena6.1.jpg
80
38
39