รายชื่อ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

2-4.gif123.gif
เลขที่
ชื่อ - นามสกุล
งานที่ 1
งานที่ 2
งานที่ 3
งานที่ 4
งานที่ 5
1
นายกานต์ โสทน

1-2.gif

4-2.gif

5-2.gif

6-2.gif

2
นายกิตติกร เกิดเจริญ
1-2.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif

3
นายณัฐวุฒิ บุญเติม

1-2.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif

4
นายทวิภพ แซ่โซว

tawipop-1-3.gif

Tawipop4-2.gif

5-2.gif

tawipop6-2.gif

5
นายปฏิภาณ ศิริวงศ์

patipan1-3.gif

patipan4-2.gif

patipan5-2.gif

patipain6-2.gif

6
นายพงศกร มณีคำ
1-2.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif

7
นายพิษณุ สำเภาอินทร์

1-2.gif

 4-2.gif
pitsanu5-2.gifpitsanu6-2.gif

8
นายภานุวัฒน์ อารีกิจ

 1-2.gif

 4-2.gif

panuwat5-2.gif


 รวม.gif

9
นายวชิรวิทย์ สว่างเมฆ

poom1-3.gif

poom4-2.gif

poom5-2.gif

poom6-2.gif

10
นายวรรณพงษ์ บัวหลวง

1-2.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif
11
นายวุฒิกร ธำรงค์โชติ
1-2.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif

12
นายอนุชิต ชูวงษ์วาล

1-2.gif

4-2.gif

5-2.gif

6-2.gif

13
นายอภิสิทธิ์ เสตะพันธุ์

123.gif

4.gif

5.gif

6.gif

14
นายอมรเทพ ชูวงษ์วาล

1-2.gif
4-2.gif

5-2ฃ.gif

6-2.gif

15
นายอมรฤทธิ์ เปี่ยมภิรมย์


amorit1-3.gif

amonrit4-5.gif


amonrit5-2.gif

amonrit6--2.gif

16
นายอิทธิพล อิ่มบุญ
1-2.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif

17
นางสาวขนิษฐา เปรมพุ่ม

1-2.gif
4-2.gif

5-2.gif

6-2.gif

18
นางสาวจักษณา จันทร์ทอง

.gif

jaksana4.gif

.gif

.gif

19
นางสาวชลธิชา พลอยสูงเนิน

1-3.gif

4-2.gif

5-2.gif

6-2ffff.gif

20
นางสาวณัฐชา ลัดดาวัลย์

1-2.gif

4-2.gif

5-2.gif

6-2.gif

21
นางสาวณัฐพิชย์ เย็นประเสริฐ

nattapit1.gif

nattapit2.gif

nattapit3.gif

nattapit4.gif

22
นางสาวนภัสสร จันทร์ทรง

1-3.gif

 4.gif

5.gif

 6.gif

23
นางสาวภควดี จุติวารี

pakawade1.gif

pakawade2.gif

pakawade3.gif

pakawade4.gif

24
นางสาวนิรชา ศรีมงคล

1-3.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif

25
นางสาวปาริชาติ ชุมสอน

palichat1.gif

palichat2.gif

palichat3.gif

palichat4.gif

26
นางสาวปิ่นปินัทธ์ สายสมุทร

1-2.gif

4-2.gif

5-2.gif

6-2.gif

27
นางสาวมธุสร ดงขุนทศ

matusorn1-2.gif

matusorn4-2.gif

matusorn5-2.gif

matusron6-2.gif

28
นางสาวศศิพิมพ์ พวงทองทับ

1-2.gif

.gif

5.gif
.gif

29
นางสาวศศิมา แซ่ตัน
1-2.gif

4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif

30
นางสาวศิรินาถ ศรีดอนไผ่

1-2.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif

31
นางสาวสมปรารถนา กูลเกตุ

1.gif

sompattana4.gif

.gif

4.gif

32
นางสาวสุกานดา อยู่ยัง
1-2.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif

33
นางสาวสุดารัตน์ ทองเถื่อน
1-2.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif

34
นางสาวสุภาพร ธาตุทอง

1-2.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif

35
นางสาวอทิตยา เสนาพิทักษ์

1-2.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif

36
นางสาวอรทัย คุ่ยจาด

1-3.gif

4-2.gif

5-2.gif

6-2.gif

37
นางสาวอรอุมา ปัญโญทิพย์

38
นางสาวคัมภีพรรณ เกิดสุวรรณ์

kompeepan1-2.gif

kompeepan2-2.gif

kompeepan3-2.gif

kompeepan4-2.gif

39
นางสาววิรันดา เพ็ญสุขใจ

virunda1-2.gif

virunda2-2.gif

virunda3-2.gif

virunda4-2.gif

40
นางสาวชุติมา สมัครสมาน
1-2.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif

41
นางสาวสุณัฏฐา เจริญสุข

1-2.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif

42
นางสาวจิรพัชร วิจิตรชัยสาคร

1-2.gif
4-2.gif
5-2.gif
6-2.gif